szkolenie bhp e-learning cena


Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany stosować się w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji, gwarantując powtarzalne i bezbłędne wykonywanie określonych w nich czynności. Natomiast zapisy na odpowiednich kartach, protokołach są potwierdzeniem wykonania danej czynności, pomiaru i stanowią weryfikacji opracowanego systemu, którego celem jest dostarczenie konsumentowi żywności o niekwestionowanej jakości zdrowotnej.Niniejszy poradnik sposób opracowania programów działań z zastosowaniem zasad GMP/GHP i ich wdrażania.W drugiej części autorka, specjalista do spraw żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opracowała przykładową dokumentację sanitarną zakładu żywienia zbiorowego. Przykład opracowane procedury, instrukcje i zapisy na odpowiednich kartach i protokołach, potwierdzające wykonanie danej czynności pomiaru. System HACCP bazuje na siedmiu zasadach, z pierwsza to przeprowadzenie analizy zagrożeń, druga zaś – krytycznych punktów kontrolnych (CCP). Opracowanie pozwoli samodzielnie, konsultanta, zidentyfikować zagrożenia na każdym etapie procesu technologicznego, przeprowadzić ich analizę, usztywnić źródło i przyczyny zagrożeń, a środki umożliwiające ich kontrolę, czyli procedury i instrukcje, wyznaczyć punkty kontrolne i krytyczne punkty kontrolne w każdej piekarni. Niniejszy jest prezentacją identyfikacji i analizy zagrożeń przedstawioną na przykładzie trzech produktów: pieczywa pszennego, mieszanego i żytniego. Winien być traktowany jako wzór, któremu w oparciu o własne instrukcje technologiczne (schematy blokowe procesu technologicznego) utworzyć można własną dokumentację. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka jest przede wszystkim do tych organizacji, pragną samodzielnie zaprojektować swój system zarządzania jakością (SZJ) i uzyskać temu systemowi więcej niż tylko certyfikat. Dlatego też zawarte w niej moduły mogą wielorakie funkcje: stanowić system umożliwiający odpowiednie przygotowanie pracowników do samodzielnego zaprojektowania odpowiednich elementów SZJ, stworzyć odpowiednie mechanizmy umożliwiające obsługę, diagnozowanie i doskonalenie tych systemów: umożliwiać szkolenie pracowników sporządzić ich do pełnienia określonych ról w SZJ (np. audytorów wewnętrznych); usprawnić kontakty z osobami i instytucjami zewnętrznymi w spraw z SZJ umożliwić podejmowanie skutecznych decyzji w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania integrujące podejścia procesowego w fazach wdrażania i w odniesieniu do aspektów funkcjonowania SZJ. Wprowadzanie SZJ w oparciu o przedstawioną metodykę jest możliwe po krótkim przygotowaniu osób mających podstawową wiedzę w zarządzania jakością. Należy podkreślić, że metodyka ta może być skutecznie w zastosowaniach indywidualnych, i, w odniesieniu do mniejszych organizacji, w ramach grupowego wdrażania SZJ. Metodyka ta może być oczywiście wykorzystana zewnętrznych konsultantów wspierających te organizacje, którym trudno jest się zmobilizować do samodzielnego wysiłku audytorów jednostek certyfikacyjnych pragnących swój warsztat do specyfiki mniejszych organizacji. Duża z przedstawionych informacji odkryć może zastosowanie w większych przedsiębiorstwach. Podstawowym warunkiem, by metodyka ta była skuteczna jest zaangażowanie wszystkich pracowników, w tym kierownictwa, w projektowanie i budowę SZJ. Tylko wtedy można bowiem oczekiwać, że system ten będzie traktowany jako własność organizacji autentyczne narzędzie służące zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Integralną częścią opracowania jest suplement elektroniczny, któremu użytkownik może równolegle z wszystkich modułów metodyki, stosując łącza hipertekstowe szybko przywołujące najważniejsze pojęcia i elementy wykorzystywane w prezentowanej metodyce.


Copyright © 2019 certyfikat haccp kto wydaje